Αναζητήστε πληροφορίες επιχειρηματικού ενδιαφέροντος,
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Παρουσίαση Αρθρων

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (08/07/2015)

Πηγή: http://mke.uom.gr/documents/ODE/Lesson_1.pdf
 

Για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ισχύει ότι και για τις άλλες επιχειρήσεις μιας και νομικά, για την εφορία δεν έχει σημασία αν οι δοσοληψίες λαμβάνουν χώρα τοπικά (στην πραγματική αγορά) ή ψηφιακά. Στο θέμα της ίδρυσης, ισχύουν οι νόμοι όπως εφαρμόζονται από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, και οι ρυθμίσεις, ανάλογα με το είδος της υπό σύσταση επιχείρησης. Αναλυτικά αναφέρουμε:

 Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Για να ιδρυθεί μία "Εμπορικής Δραστηριότητας" Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει :

1. Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.

2. Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙΤΕ στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγεστε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τη δραστηριότητα της υπό ίδρυση επιχείρησής σας, θα πρέπει να ασφαλισθείτε στο ΤΑΕ ή στο ΤΕΒΕ.

3. Να πάρετε από το οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: "Βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου" , που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας.

4. Να πάρετε "ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας" και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

5. Να Εγγραφείτε στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (από το οποίο έχει εκδοθεί η κατά την

παράγραφο 3 βεβαίωση), γιατί :

α) Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική,

β) θα πρέπει να πάρετε "Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών" από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο α άρθρου. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας).

6. Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

7. Να Εκδοθεί " ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" , που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από την επιχείρησή σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (ΟΕ ή ΕΕ)

Για να ιδρυθεί μία "Εμπορικής Δραστηριότητας" Προσωπική Εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ) θα πρέπει :

1. Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.

2. Να καταρτισθεί το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασης της Εταιρείας το οποίο, για να νομιμοποιηθεί, θα πρέπει :

2α. Να θεωρηθεί από το οικείο Επιμελητήριο για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης, της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση.

2β. Να κατατεθεί για θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ ( Εφορία).

2γ. Να θεωρηθεί από το Ταμείο Νομικών (Πειραιώς & Σωκράτους - Αθήνα)

2δ. Να θεωρηθεί από το Ταμείο Προν. Νομικών ( Χ.Τρικούπη & Ναυαρίνου- Αθήνα)

2ε. Να θεωρηθεί για την καταχώρισή του στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών ( Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 7 - Κυψέλη ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού αλλά και για τη λύση Προσωπικής Εταιρείας.

3. Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ τα Φυσικά Πρόσωπα - Εταίροι της Εταιρείας στο αρμόδιο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγονται.

4. Να πάρει η Εταιρεία "ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας" και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται .

5. Να Εγγραφεί η Εταιρεία στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (στο οποίο έχει θεωρηθεί κατά τα ανωτέρω παράγρ. 2 το Καταστατικό).

6. Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η εταιρεία σας.

7. Να Εκδοθεί " ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" , που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από την εταιρεία σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

 

Digital Greece