Αναζητήστε πληροφορίες επιχειρηματικού ενδιαφέροντος,
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ίδρυση Επιχειρήσεων / Παρουσίαση Αρθρων

Εφαρμογή του ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4013/11 και υπηρεσίες μιας στάσης (07/11/2014)

Πηγή: INTERNET
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 67η

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 217

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους συμβολαιογράφους

της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση: Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX : 210-3848335

E-mail : notaries@notariat.gr

Πλ/φορίες: Γ.Ρούσκας,(210-3615704) -

Ε.Χριστοπούλου-Σταμέλου (210-4129955)

 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4013/11 και υπηρεσίες

μιας στάσης

 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της με αριθμό 65/27-9-2011 εγκυκλίου μας, την οποία σας αποστείλαμε σήμερα, σας κοινοποιούμε τo μόλις διαβιβασθέν με αριθμ. πρωτ. 44/27.9.2011 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου Γενικού Εμπορικού Μητρώου με τα συνημμένα αυτού, σχετικά με την εφαρμογή του Ν.3892/2011 και Υπηρεσίες μιας Στάσης, στο οποίο αναφέρεται, ότι πλέον από 15.9.2011 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ από τις ΥΜΣ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3325/2005 και συνεπώς όλων των ΚΑΔ που αναγράφονται στο με αρ.πρωτ.Δ.Μητ.1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (βλ. σχετική εγκύκλιό μας υπ’αρ.47/14.7.2011).

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΑΔΑ: 4Α8Ι469ΗΚ5-Σ6Ε

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. : 44

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Προς

Όλες τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης

και τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ

της χώρας

 

Κοινοποίηση

1) Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γραφείο Γεν. Γραμματέα Εμπορίου

2) Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων

3) Υπουργείο Οικονομικών

Δ/νση Μητρώου

4) Όλες τις Δ.Ο.Υ της χώρας

5) Κεντρική Ένωση

Επιμελητηρίων

6) Συντονιστική Επιτροπή

Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

 

 

ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 3982/2011 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

 

Έχει τεθεί σε εφαρμογή ο ν. 3982/2011, «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α`), ο οποίος τροποποιήθηκε με τον ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Β`).

 

Με τη διάταξη του άρθρου 40 του νόμου 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4013/11, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης άδειας

εγκατάστασης ή λειτουργίας από τον επιχειρηματία στη Δ.Ο.Υ. για την έναρξη εργασιών/χορήγηση ΑΦΜ μιας νέας επιχείρησης.

 

Ως εκ τούτου, από 15/9/2011, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του ν. 4013/11, καταργείται η εξαίρεση από τις ΥΜΣ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3325/05 και άρα όλων των ΚΑΔ που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Όλες οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες με τους ως άνω ΚΑΔ θα ιδρύονται εφεξής με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ν. 3853/2010 και την ΚΥΑ Κ1-802/2011 στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης σε όλη την Ελλάδα.

 

Τονίζουμε το γεγονός ότι η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 40 του ν. 3982/2011 όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει είναι πανελλαδική.

 

Τονίζουμε επίσης ότι είναι έγκυρη η σύσταση εκτός ΥΜΣ εκείνων των εταιρειών οι οποίες

υπάγονταν στις διατάξεις του ν. 3325/2005 εάν έγινε στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17 Ιουνίου 2011 και 15 Σεπτεμβρίου 2011, δηλαδή στο διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης του ν. 3982/011 και του ν. 4013/11.

 

Κι αυτό διότι ενώ η διάταξη της παρ. 8α του άρθρου 4 του ν. 3325/2005 βάσει της οποίας

απαιτείτο να προσκομίζεται άδεια στην έναρξη είχε αναριθμηθεί σε 9α με την παρ. 4β του άρθρου 34 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α`), ο ν. 3982/2011 στο σχετικό άρθρο του ΔΕΝ

 

ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ

την αναρίθμηση, με αποτέλεσμα να μην έχει στην πράξη (κατά το νόμο) καταργηθεί η απαίτηση προσκόμισης άδειας για την έναρξη.

Το συγκεκριμένο κενό διορθώθηκε με το ν. 4013/2011, συνεπώς όσες συστάσεις εταιρειών έγιναν προ της δημοσίευσης του τελευταίου σωστά έγιναν εκτός ΥΜΣ.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, επισυνάπτουμε και τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής

Γραμματείας Βιομηχανίας (ΑΔΑ: 4Α8ΙΦ-ΥΣΞ).

 

Ο Πρόεδρος

 

Μιχαήλ Σφακιανάκης

 

 

 

Digital Greece