Αναζητήστε πληροφορίες επιχειρηματικού ενδιαφέροντος,
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ίδρυση Επιχειρήσεων / Παρουσίαση Αρθρων

Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών (07/11/2014)

Πηγή: INTERNET
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

Αθήνα, 04- 04 - 2011

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-3332

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

 

Θέμα: «Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 με θέμα «Οδηγίες

εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των

διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»»

 

 

Σε συνέχεια της με αρ. Κ2-3144/30-3-11 εγκυκλίου μας (ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ) με θέμα

«Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την

απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»

συμπληρώνουμε αυτήν ως εξής:

 

Η παράγραφος Γ με τίτλο «Υφιστάμενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την

4/4/11) κάθε μορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:

 

Γ. Εταιρείες που συστήνονται από 4/4/2011 μη υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής

της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β)

 

Οι εταιρείες που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. K1-

802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β) δεν συστήνονται μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης,

αλλά ειδικότερα:

 

α. Οι Α.Ε. που συστήνονται από μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση καθώς και

οι πάσης μορφής νέες εταιρείες που προέρχονται από μετατροπές, συγχωνεύσεις

και διασπάσεις, υποβάλλουν προς την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση

καταχώρισης σε αυτό συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,

σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3419/2005 και επειδή για τις ανώνυμες εταιρείες

που συστήνονται καθώς και για τις ανώνυμες εταιρείες που μετατρέπονται σε

Ε.Π.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε. απαιτείται έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με

τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει τα ανωτέρω

δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, για έλεγχο

και έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Με την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η αρμόδια Υπηρεσία της

Περιφερειακής Ενότητας διαβιβάζει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την εγκριτική

απόφαση.

 

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και

αποστέλλει την σχετική ανακοίνωση δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας στο

ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ.

 

β. Εφόσον η συστηνόμενη με τον τρόπο αυτό είναι ΕΠΕ, Ο.Ε. ή Ε.Ε., η αρμόδια

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μετά την υποβολή σ’ αυτή των απαιτούμενων δικαιολογητικών

προβαίνει στην καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και, στην περίπτωση της

ΕΠΕ, αποστέλλει σχετική ανακοίνωση δημοσίευσης της σύστασης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-

ΓΕΜΗ.

 

Δ. Υφιστάμενες εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η σύσταση και λειτουργία

έγινε πριν την 4/4/2011.

 

Για την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών των οποίων η σύσταση έγινε πριν την

4/4/2011 και έχουν αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡΜΑΕ), ακολουθείται η

προϊσχύουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 διαδικασία οπότε ο

φάκελος της εταιρίας θα βρίσκεται στην οικεία περιφέρεια (φυσικός), και όχι

στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

 

Συνεπώς οι σχετικές καταχωρήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται στο Μητρώο Α.Ε.

και ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής

Ενότητας, προκειμένου η τελευταία να ασκήσει την εγκριτική ή εποπτική

αρμοδιότητα , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , και να προβεί στη

 

σχετική καταχώρηση στο ΜΑΕ.

 

Η αντίστοιχη με την ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και για τις ΟΕ, ΕΕ

(κάθε μορφής) και ΕΠΕ των οποίων η σύσταση έγινε πριν την 4/4/2011, θα

ακολουθείται δηλαδή η διαδικασία που ίσχυε μέχρι την 04/04/2011.

 

Ε. Εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η διαδικασία σύστασης ξεκίνησε πριν την

4/4/2011 αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.

 

Για τις εταιρείες κάθε μορφής για τις οποίες έχει υπογραφεί η

συμβολαιογραφική πράξη ή οποιοδήποτε απαιτούμενο από την κείμενη νομοθεσία

συστατικό έγγραφο και για τις οποίες στις 04/04/2011 δεν έχει ολοκληρωθεί η

διαδικασία σύστασης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (καταχώρηση στο

οικείο κατά περίπτωση μητρώο εταιρειών) θα ακολουθηθεί η διαδικασία εγγραφής

τους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

 

 

 

 

 

Digital Greece