Αναζητήστε πληροφορίες επιχειρηματικού ενδιαφέροντος,
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ίδρυση Επιχειρήσεων / Παρουσίαση Αρθρων

Οδηγίες ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ τάξεως σε άλλη Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (07/11/2014)

Πηγή: INTERNET
 
ΠΟΛ. 1178/17-7-2013: Οδηγίες ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ τάξεως σε άλλη Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 

 

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας ως προς το θέμα της 
διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή δηλώσεων 
έναρξης/μεταβολής εργασιών μετά τις συγχωνεύσεις των Δ.Ο.Υ. και τη μεταφορά 
αρμοδιοτήτων Τμημάτων και Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ τάξεως σε άλλη 
Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 
Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/06-07-2013 
Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
 
1. Με την ΠΟΛ. 1154/19-7-2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΥΗ-ΞΘ0) εγκύκλιο, δόθηκαν οδηγίες 
στις Δ.Ο.Υ. ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας), κατά την υποβολή 
των δηλώσεων έναρξης/μεταβολής εργασιών μετά την εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν.3853/2010 και της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-3-2011.
 
Υπενθυμίζουμε ότι, με την ως άνω εγκύκλιο καθίσταται υποχρεωτική η αυτοψία 
στην έδρα της επιχείρησης μόνο στις περιπτώσεις που α) δηλώνονται ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές κατά την υποβολή, στη Δ.Ο.Υ., δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών 
επιχείρησης (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Ενώσεων Προσώπων), και β) στις 
επιχειρήσεις (Νομικών Προσώπων) που δήλωσαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές κατά 
την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, 
όπου και ολοκληρώθηκε η διαδικασία έναρξής τους.
 
2. Ομοίως, με το ΔΕΛ Γ 1001222 ΕΞ 2012/04-01-12 έγγραφο, μεταξύ άλλων, 
αναφέρεται ότι, μετά τη μεταφορά των Τμημάτων Ελέγχου στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής, ο 
Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της οποίας το τμήμα ελέγχου έχει μεταφερθεί σε Δ.Ο.Υ. 
υποδοχής, θα αναθέτει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) σε υπάλληλο της 
υπηρεσίας του, ο οποίος συντάσσει αντί έκθεσης ελέγχου, σημείωμα 
διαπιστώσεων.
 
Οι εν λόγω οδηγίες έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις των Δ.Ο.Υ. 
των οποίων οι αρμοδιότητες του Τμήματος ή του Γραφείου Ελέγχου τους έχουν 
μεταφερθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
Ανεξάρτητα των ανωτέρω, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στις 
περιπτώσεις που αρμόδια για την αυτοψία, είναι άλλη Δ.Ο.Υ., από αυτή στην 
οποία υποβάλλονται οι δηλώσεις έναρξης ή μεταβολής εργασιών, παρακαλούνται 
οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. να μεριμνούν, για τη διεκπεραίωση της εν λόγω 
διαδικασίας - αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών (δήλωση έναρξης ή 
μεταβολής εργασιών, εντολή ελέγχου, στοιχείο προσδιορισμού της έδρας) στην 
αρμόδια για την αυτοψία Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. νέας εγκατάστασης), η οποία, μετά το 
σχετικό έλεγχο θα επιστρέφει, κατά περίπτωση, συμπληρωμένη και σφραγισμένη την 
έκθεση ελέγχου ή το σημείωμα διαπιστώσεων - μέσω πιστοποιημένου 
τηλεομοιότυπου (fax).    
 
Ακριβές Αντίγραφο           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η Προϊσταμένη της 
Γραμματείας              ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
 
 

 

Digital Greece